Rolvsøy Velforening er et felles organ for alle som har tilknytning til - og er glad i Rolvsøy.  Med din hjelp vil vi bli enda bedre i stand til å skape et samfunn hvor det er godt å være. Som medlem i vår forening får du også tilgang til alle sider på vår hjemmeside.
Å komme sammen er en begynnelse.  Å holde sammen er fremgang.  Å arbeide sammen er suksess 
Bli medlem  HER       Kontonr.: 4910 12 96503       Medlemskontigent kr. 200,-     

You are here

Referat fra folkemøte på Rolvsøy mandag den 7. oktober 2013

Måsøy Kommune og Finnmark Kraft inviterte alle innbyggere på Rolvsøy
til møte om en eventuell utbygging av Snefjord Vindpark. Tema var: 

 • Presentasjon Finnmark Kraft. 
 • Presentasjon Snefjord Vindpark
 • Ringvierkninger for Måsøy kommune
 • Virkninger lokalt og tilrettelegging lokalt
 • Prosessen videre
 • Finnmark Kraft ønsker spesielt å komme i dialog med befolkningen på Rolvsøy vedrørende mulig erstatningsbeite for reindriftsnæringen på Rolvsøy.

Deltagere: 
Måsøy Kommune:
Ordfører
  Anne Karin Olli, formannsk.medl. Arvid Mathisen og Rådmann  Paul Evers. 
Finnmark Kraft:
Admdir. John Masvik og forretn.utv. Edvard Einarse. 
Reinbeitedistrikt 16:
Distriksled. Nils Johan J. Gaup. 
Sidaleder:
Reineier  John Samuel P. Utsi. 

Rolvsøyas befolkning møtte mannsterkt opp og fylte lokalet på Gunnarnes skole med 40 – 50 engasjerte øyboere som unisont og enstemmig markerte sin motstand mot rein på Rolvsøya. I lokalet var det hengt opp plakater og flere stilte med t-trøyer med slagordet NEI TIL REIN PÅ ROLVSØY. Rolvsøy Velforening var representert ved leder Bjørn Mathisen og Rolvsøy Bygdelag ved leder Jan Magne Olsen.

Etter presentasjonene fra møteinnkallerne var ordet fritt. Jan Magne overrakte en underskriftsliste med ca. 100 navn som var samlet på butikken på den ene uka vi fikk til å forberede oss. I tillegg overrakte han en dokumentasjon på over 400 støttemarkeringer på Facebook.

Einarsen fra Finnmark Kraft var opptatt av hva som måtte til, hvilke krav befolkningen ville stille for at dette prosjektet skulle kunne gjennomføres. For øyfolket var det uinteressant med denne innfallsvinkelen all den tid vi ikke vil ha et eneste reinsdyr på øya.Rolvsøyfolkets begrunnelser for sine standpunkter vil jeg sammenfatte slik:

 • Rolvsøys urørte naturlandskap bør bevares for ettertiden som et referansepunkt. Rolvsøy er den største av de få gjenværende øyene i Finnmark som enda ikke er innlemmet i reinbeitedistriktene. Øya har aldri vært reinbeitedistrikt og bør forbli utenfor. Dersom man ser på Finnmarkskartet ser man at enorme områder er underlagt reindriften. Bare noen få km2 her og der langs kysten er frie for rein. Dersom disse spises opp bit for bit hver gang utbyggere kommer i konflikt og forhandlinger med reindrifta, er det til slutt ingen frie områder igjen. OG SLIKE EROBRINGER ER IKKE REVERSIBLE.
 • Vi utvikler selv egen næring her på Rolvsøy basert på fisketurisme, jakt og fiske i vannene. Arktiske Produkter er avhengig de førsteklasses kystmoltebæra. Innføring av en fremmed dyreart vil medføre nedtråkking og tilgrising av høste- og sankeområder av urter og bær, og rovdrift på naturen i form av motorisert fri ferdsel. Jordsmonnet på Rolvsøy er tynt og sårbart. Nedtråkking og kjøring vil med vinden ute i storhavet føre til erosjon.  La øya forbli grønn og frodig slik at lokalbefolkningen får beholde høste og sankemulighetene i tradisjon med kulturarven fra forfedrene, og overlate den like vakker til våre etterkommere. For oss er dette en kamp for vår frihet til å ferdes fritt på turer i moltemyra, på jakt og fiske uten å være styrt av kommersielle hensyn for å redde kommuneøkonomien til Måsøy Kommune.
 • Et bredt belte fra Stopparfjorden til Langnes er vernet. Izza Nova fikk ikke sette opp en gamme i Stopparfjorden og Repvåg Kraftlag fikk ikke sette opp master gjennom området.
 • Det burde så absolutt også bety at et reingjerde ikke kan bygges. Uansett hvor et evt. gjerde settes opp stoler vi ikke på at reinen ikke kommer igjennom eller svømmer rundt.
 • Vi er ikke imot at det etableres vindkraft i kommunen, men da må det jobbes for andre løsninger i forhold til reinnæringen.
 • Det er helt urimelig at interessene til to brødre i en reineierfamilie skal settes opp mot hele befolkningen og grunneierne på Rolvsøy.
 • Vi må sette en standard slik at grupper som ikke er en part i saken blir dratt inn i konflikter ved ethvert utspill fra reindrifta om å legge under seg nye arealer. Dette er ofte grupper som ikke har forutsetninger hverken organisatorisk eller økonomisk til å møte trykket fra kapitalsterke aktører.
 • Parken er planlagt ferdig i 2020. En interessant tanke er hva en evt. kommunesammenslåing med f.eks. Hammerfest før dette vil bety.
 •  Jan Magne Olsen har tatt initiativet til å starte Rolvsøy Grunneierforening for å få oversikt over arealet som er på private hender. Grunneierne vil være en viktig faktor i den videre motstanden og må bli definert som en part i utarbeidelsen nye konsekvensutredningen som NVE har bedt om.

Hva Måsøy kommune til syvende og sist bestemmer seg for er helt avgjørende for utfallet av denne saken. På den ene siden har de Finnmark Kraft som lokker med 8 mill. kr. i eiendomsskatt pr.år, og på den andre siden Rolvsøyfolket som sier blankt nei. Olli var lite villig til å signalisere hvor kommunen står så langt. Hun mener det er for tidlig i prosessen og vil avvente til alle formelle faktorer er på plass. Dette synes jeg er betenkelig. Hvilke flere momenter enn de som allerede ligger på bordet kan komme til å påvirke prosessen?

Følg med!!!  Velger Olli og Måsøy Kommune penga eller befolkningen på Rolvsøy hun og er ordfører for.

Bjørn Mathisen

Leder Rolvsøy Velforening

Kommentarer

svdavidsens bilde

Etter å ha lest gjennom argumentasjonen som er bygd opp mot rein på Øya, som framkommer av referatet, må jeg berømme Bjørn og Jan Magne for god utført forberedelse til dette møtet til tross for kort forberedelsestid. Jeg tror nok at senere innspill i denne saken fra et grunneierlag på Øya vil bli sett på som innspill fra en "tyngre" motpart enn både Bygdelaget og Velforeningen. Men jeg vil ikke bagatellisere noen av disse lagenes engasjement. Vi må bare stå på, Det er viktig at alle som har interesser til Øya gir sitt innspill til saken. Det er i så måte viktig at de besluttende organer som kommunen, sametinget, fylkeskommunen og fylkesmannen (også Fefo), og senere kanskje og Miljøverndepartemenete, får forståelse av at interesseorganisasjonen på Øya har et ekstemt brennende engasjement for at Øya ikke skal legges ut som reinbeite.

Her må det jobbes. Velforeningen skulle nok hatt noe mer penger i dette arbeidet.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer